Duurzaam inzetbare medewerkers

CINOP gelooft in een leven lang ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat ieder mens op verschillende manieren en momenten in zijn leven blijft leren. In de snel veranderende arbeidsmarkt draait alles om de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Een leven lang ontwikkelen is cruciaal om fit te blijven op de arbeidsmarkt, waarbij we inzetten op de verschuiving van baanzekerheid naar werkzekerheid. Loopbaanontwikkeling is voor veel (toekomstige) werkenden echter nog geen automatisme.

Strategisch partner in complexe vraagstukken
CINOP is strategisch partner bij de complexe vraagstukken van de arbeidsmarkt op dit moment, zoals krimp- en groeisectoren, intersectorale mobiliteit en branchecertificering. We helpen intermediaire organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, scholingsfondsen en brancheorganisaties met een goede en heldere analyse. Vervolgens bepalen we samen de juiste oplossing en voeren deze uit. Denk daarbij aan sectorale en intersectorale scholings- en mobiliteitsvraagstukken en het opzetten en uitvoeren van (grootschalige) arbeidsmarktprojecten. We gaan in op uw vraagstukken rond in-, door- of uitstroom van werknemers en daaraan gekoppelde thema’s als loopbaanbegeleiding, maatwerk en flexibel opleiden. We doen gericht onderzoek en analyseren specifieke knelpunten en vragen die zich bij deze complexe vraagstukken voordoen.

Bevorderen leercultuur
Door maatwerkoplossingen te bieden en geijkte patronen los te laten, helpen we werkgevers en werknemers regie te pakken op loopbaanontwikkeling. Samen met opleidingsinstellingen zorgen we voor passende oplossingen; oplossingen die ook voor volwassenen aantrekkelijk zijn. Kern daarbij is het bevorderen van de leercultuur in organisaties.

Participatie en aansluiting op de arbeidsmarkt
CINOP werkt in partnerschappen met onder andere de overheid en brancheorganisaties aan scholingsoplossingen op het snijvlak van publiek/privaat. Vanuit onze maatschappelijke opdracht hebben we oog voor het benutten van talent van jongeren en volwassenen waarvoor een (beroeps) opleiding niet direct haalbaar is, bijvoorbeeld door laaggeletterdheid, een lichamelijke beperking, psychische stoornis of leer-, gedrags- of sociale problematiek. CINOP helpt Ministeries, onderwijsinstellingen, gemeenten en ketenpartners zoals SBB, UWV, Leerwerkloketten en de SW-bedrijven om de participatie te bevorderen of de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dat doen we door samen met werkgevers en gemeenten maatwerk scholingsprogramma’s op te zetten, praktijkleren binnen bedrijven vorm te geven, of door gerichte programma’s voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding op te zetten.

Zoeken

Contactpersoon

 Tijs Pijls
Tijs Pijls
Managing consultant
06-10015878
 Peter IJsenbrant
Peter IJsenbrant
Managing consultant
06-10930355

Socialize met CINOP